Game not displaying correctly? Open game in full window

Instructions

วิธีเล่นเกมส์ minesweeper ตัวเลขที่เราคลิกเจอ จะบ่งบอกว่าบริเวณล้อมรอบช่องสี่เหลี่ยมเหล่านั้น มีระเบิดวางอยู่กี่ลูก ให้เราคลิกไม่ให้โดนระเบิด และปักธงว่าตรงไหนมีระเบิดอยู่

Game Details

เกมส์ minesweeper Battleship เป้าหมายของเกมส์คือ เราต้องระบุปักธงบริเวณที่มีระเบิดวางอยู่ให้ได้ทั้งหมด ถ้าคลิกโดนระเบิดแม้เพียงลูกเดียว เกมจะจบลง

Date Added: 2016-11-22

Played 84 times

กำลังโหลด...